Acte necesare înscrierii (Licență)

Extensia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”  de la Roma

Acte necesare înscrierii la studiile de Licență

„Teologie Pastorală”

 

 1. Fișa de înscriere (FI)

 

 1. Declarație/Consimțământ GDPR

 

 1. Diploma de Bacalaureat (BAC) în original sau Diplomă echivalentă (EBAC) din străinătate (original + traducere legalizată). În cazul diplomelor obținute în străinătate, deși nu este obligatoriu, recomandăm echivalarea lor la Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (https://www.cnred.edu.ro).

Pentru cei care nu sunt încă în posesia diplomei, se va prezenta certificatul de absolvire sau o adeverință de bacalaureat (ABAC), care va specifica media generală obțiunută la examenele finale.

4. Certificat de Naștere (CN) – copie conformă cu originalul (+traducere autorizată, dacă nu este multilingv, emis într-o limbă străină )

 

5. Certificat sau adeverință de botez (CB/AB) în copie conformă cu originalul, cu traducere legalizată dacă este cazul) Certificat de botez (CB) . Dacă este imposibil de obținut certificatul, se poate aduce o adeverință (AB) substitutivă eliberată de pr. paroh.

 

6. Actul de identitate care atestă domiciliul stabil / reședința în străinătate (scanat față și verso)*,

*În conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 193/GP/16.03.2023, documentele care pot fi prezentate de românii de pretutindeni – cetățeni români cu reședința în străinătate, la admiterea în învățământul superior din România 2023-2024 sunt cele prevăzute în Ordinul Ministerului Afacerilor Externe (OMAE) nr. 1627/26.08.2019.

7. Pașaport (valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul) copie conformă cu originalul după primele 3 pagini. Documente acceptate:

 • Pașaport românesc (cetățean român), cu domiciliul în străinătate – mențiune regăsită pe pagina 2,
 • Pașaport românesc (cetățean român), cu domiciliul în România, dar numai însoțit de dovada reședinței în străinătate (documente prevăzute în lista OMAE nr. 127/26.08.2019,
 • Pașaport străin (altă cetățenie decât română), cu domiciliul în străinătate, dar numai cu condiția prezentării Declarației de asumare a idenității autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
 • NU se acceptă pașaport românesc cu domiciliul în România însoțit de carte de identitate din România.
 1. (dacă numele de familie este schimbat) Certificat de căsătorie (CC) – copie conformă cu originalul (+traducere autorizată dacă nu este multilingv și emis într-o limbă străină)

 

 1. Declarație pe proprie răspundere de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României din țara de origine sau de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare, conform Anexei 1

** Sunt exceptați de la această prevedere cetățenii români cu domiciliul/reședința în străinătate, precum și cetățenii Republicii Moldova.

*** Românii de pretutindeni din Ucraina, domiciliați în Regiunea Odessa, sunt exceptați de la certificarea declarației de către autoritățile române în etapa admiterii. Declarația va fi completată și semnată doar de candidat. Declarația, certificată conform legii, va fi depusă după sosirea pe teritoriul României, până la finalul semestrului I de studii al anului universitar 2023-2024, putând fi certificată pe teritoriul României de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, structură specializată în cadrul Guvernului României.

 

 1. Declarație privind autenticitatea documentelor depuse (DA)– Anexa 2
 2. Adeverință medicală (AM) care să ateste starea bună de sănătate și în particular absența oricărei afecțiuni cronice (infecțioase sau psihice) care să constituie un impediment în urmarea cursurilor universitare.

 

 1. Dovada cunoașterii/studierii limbii române, în cazul candidaților care nu au urmat liceul în România.**** Documente acceptate:
 • Diplome, certificate sau acte de studii, situații școlare care atestă programe de studii urmate în limba română pentru cel puțin 4 ani consecutivi,
 • Certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate în străinătate sau în România (eliberate de Centrul de Limbi străine al UB, Institutul Limbii Române, instituțiile de învățământ superior acreditate din țară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini)

 

 1. Binecuvântarea arhierească (BA) — se obține la solicitarea candidatului și la recomandarea pr. Paroh/duhovnic. Acesta din urmă va trimite ambele documente la Cancelaria Eparhiei de apartenență în vederea obținerii binecuvântării Chiriarhului locului.

 

 

 

IMPORTANT:

Toate documentele de mai sus vor trebui trimise în prealabil, în format pdf, scanate individual, la adresa: or.cu1721016850binu@1721016850amor.1721016850buotf1721016850.

Fiecărui act trebuie să-i corespundă un singur fișier.

Toate documentele sus menționate vor fi obligatoriu prezentate la examen în original și copie. Copiile conforme cu originalul se vor face doar de către reprezentantul facultății la momentul predării dosarului, prin confruntarea copiei cu originalul prezentat.

Actele de studii vor rămâne în original în arhiva facultății pe durata studiilor.

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși trebuie făcută prin transmiterea Anexei nr. 3 (semnată de candidat), prin e-mail la adresa or.cu1721016850binu@1721016850icint1721016850e_dir1721016850c1721016850, în perioada stabilită.

Formularele tip (Cererea de înscriere, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Declarația/Consimțământul GDPR), precum și lista documentelor acceptate pentru a dovedi domiciliul/reședința în străinătate și lista diplomelor de bacalaureat recunoscute de MEN, sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1VmxO5vF4t-ZJH00jWsSYZ69DfkXil4q7?usp=sharing, link disponibil și pentru candidați.

Scroll to Top