Acte necesare înscrierii (Master)

Extensia Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”  de la Roma

Acte necesare înscrierii la studiile de Master

„Pastorație și viață liturgică”

 

 1. cererea de înscriere – formular tip;
 2. Declarație/Consimțământ GDPR
 3. certificatul de naștere – în copie legalizată sau în copie simplă (însoțită de original pentru certificare)
 4. Certificat sau adeverință de botez (CB/AB) în copie conformă cu originalul, cu traducere legalizată dacă este cazul) Certificat de botez (CB) . Dacă este imposibil de obținut certificatul, se poate aduce o adeverință (AB) substitutivă eliberată de pr. paroh.
 5. 6. Actul de identitate care atestă domiciliul stabil / reședința în străinătate (scanat față și verso)*,

  *În conformitate cu adresa Ministerului Educației nr. 193/GP/16.03.2023, documentele care pot fi prezentate de românii de pretutindeni – cetățeni români cu reședința în străinătate, la admiterea în învățământul superior din România 2023-2024 sunt cele prevăzute în Ordinul Ministerului Afacerilor Externe (OMAE) nr. 1627/26.08.2019.

 6. C.I. în copie simplă;
 7. diploma de bacalaureat, în original;
 8. diploma de licență și suplimentul la diploma sau foaia matricolă în original;
 9. adeverință de licență, în original – pentru absolvenții promoției 2024
 10. binecuvântarea Chiriarhului;
 11. adeverință medicală de la medicul de familie, din care sa rezulte că respectivul candidat este apt pentru înscrierea la master;
 12. 3 fotografii 3/4 (tip B.I.) pe hârtie fotografică;
 13. chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 14. Adeverință de la primul program de master absolvit/în curs din care să rezulte forma de finanțare (pentru persoanele care au absolvit/urmează un alt program de master);

 

 

 

IMPORTANT:

Toate documentele de mai sus vor trebui trimise în prealabil, în format pdf, scanate individual, la adresa: [email protected].

Fiecărui act trebuie să-i corespundă un singur fișier.

Toate documentele sus menționate vor fi obligatoriu prezentate la examen în original și copie. Copiile conforme cu originalul se vor face doar de către reprezentantul facultății la momentul predării dosarului, prin confruntarea copiei cu originalul prezentat.

Actele de studii vor rămâne în original în arhiva facultății pe durata studiilor.

Confirmarea locului de către candidații declarați admiși trebuie făcută prin transmiterea Anexei nr. 3 (semnată de candidat), prin e-mail la adresa [email protected], în perioada stabilită.

Formularele tip (Cererea de înscriere, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Declarația/Consimțământul GDPR), precum și lista documentelor acceptate pentru a dovedi domiciliul/reședința în străinătate și lista diplomelor de bacalaureat recunoscute de MEN, sunt disponibile la adresa https://drive.google.com/drive/folders/1VmxO5vF4t-ZJH00jWsSYZ69DfkXil4q7?usp=sharing, link disponibil și pentru candidați.

Scroll to Top